Vedtægter

§ 1 - Navn og hjemsted

Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk Golf Union.

§ 2 - Formål

Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendska­bet til golfsporten. 

Klubben skal i henhold til lejeaftale med Stensballegaard Golf Drift A/S drive en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

§ 3 - Medlemskab

Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på golfbanen. Kun fysiske personer kan optages som medlem.

Klubben har følgende medlemskategorier:

 1. Seniorer med B –aktie i Stensballegaard Golf A/S
 2. Seniorer uden aktie i Stensballegaard Golf A/S
 3. Super senior                                              
 4. Fleksmedlemmer
 5. Langdistancemedlemmer
 6. Prøvemedlemmer
 7. Studerende
 8. Junior              0-9 år
 9. Junior              10-12 år
 10. Junior              13-18
 11. Ynglinge 19-24
 12. Passive 

Bestyrelsen kan ændre i kategorierne samt fastsætte konkrete tilbud for golfspillere.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde golfklubbens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

§ 4 - Indmeldelse

Indmeldelse sker skriftligt til sekretariatet, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.

For medlemmer under 18 år skal indmeldelse underskrives af forældre eller værge.

§ 5 - Udmeldelse

Medlemskab er bindende for et kalenderår, og udmeldelse eller overgang til billigere kategori kan kun ske skriftligt med 1 måneders varsel til 31. december til sekretariatet.

Undtagelse fra hovedregel:

 • Juniorer kan udmeldes med 3 mdrs. varsel.
 • Bestyrelsen kan dispensere i særlige tilfælde (sygdom og lign.)

§ 6 - Indskud og kontingent

Indskud og kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer et indskud.

 Juniorer betaler ikke indskud. Ved overgang fra junior til yngling betales 1/3 indskud, og ved overgang fra yngling til voksen betales 2/3 indskud.

Overgang fra passiv til aktiv medlemskategori kan ske øjeblikkeligt ved ønske herom, såfremt ventelisten ikke forhindrer dette. Medlemmet bliver i så fald indplaceret bagerst på venteliste og betaler fornyet indskud.

Overgangen fra aktiv til passiv medlemskategori skal ske under iagttagelse af gældende udmeldelsesfrister, i hvilket tilfælde medlemmet ved eventuelt ønske herom kan vende direkte tilbage til aktiv status jf. dog med respekt af eventuel venteliste.

De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab

 Indskud og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. Bestyrelsen fastsætter indbetalingsterminer og opkrævningsformer.

§ 7 - Restance

Kontingentrestance ud over 1 måned fra forfaldsdato medfører mistet ret til spil på banen og der lukkes for adgang til reservationssystem.

Kontingentrestance ud over 3 måneder fra forfaldsdatoen medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra.

Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.

 Ved første og efterfølgende rykkerskrivelse tillægges et gebyr på kr. 100.

§ 8 - Ordinær generalforsamling

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Horsens Kommune hvert år inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse skal ske ved elektronisk kommunikation (e-mail), annoncering i klubhus eller skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne samt revideret regnskab.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til bestyrelsen senest 1. marts.

Alle foreningens medlemmer samt, hvem bestyrelsen måtte indbyde har adgang til generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som ifølge dansk lov er personligt myndige, har stemmeret med hver én stemme.

Der kan stemmes ved personligt fremmøde eller ved afgivelse af fuldmagt til et medlem som er fremmødt. Dog kan et fremmødt medlem maksimalt medbringe 5 fuldmagter.

§ 9 - Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af indskud og medlemskontingenter

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og evt. suppleanter)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

 § 10 - Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent uden for bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtagelse af vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt et af de fremmødte medlemmer forlanger det.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode:

Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg mellem de kandidater, der har lige stemmetal, straks afholdes efter samme regler, såfremt der stadigt er ubesatte poster.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlings beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 11 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

På den ekstraordinære generalforsamling afgøres beslutninger ved simpelt stemmeflertal herunder eventuelle vedtægtsændringer.

Der udfærdiges et referat over den ekstraordinære generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12 - Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbart til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer samt sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsam­ling.

§ 13 - Bestyrelsens kompetence

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for.

Medlemmer, der opfylder betingelserne for medlemskab som aktiv junior, sikres medbestemmelse i klubbens anliggender gennem et særligt udvalg til varetagelse af juniorernes interesse (juniorudvalget). Juniorerne har kun medbestemmelse for forretningsområder, der vedrører juniorernes arbejde i klubben.

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence, og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 14 - Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden samt ét bestyrelsesmedlem. Ved økonomiske dispositioner over 50.000 kr. kræves dog underskrift af formanden og kassereren.

 Optagelse af lån på mere end 500.000 kr. samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

For de af bestyrelsen indgåede forpligtelser på klubbens vegne hæfter alene klubbens formue.

§ 15 - Regnskab

Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Det reviderede regnskab udsendes til samtlige medlemmer samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, jf. § 8.

§ 16 - Særlige bestemmelser i relation til DGU

For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte Lokale Regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.

Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og opretholdelse af orden inden for klubbens område.

§ 17 - Disciplinær straf 

Opfylder medlemmet ikke sine medlemsforpligtelser, kan bestyrelsen straffe vedkommende med advarsel, karantæne, suspension eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben.

Et medlem kan af bestyrelsen midlertidig udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for klubben.

Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af medlemmet kræves forelagt og afgjort på førstkommende generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning.

Alle afgørelser truffet af klubben, kan af medlemmet endvidere kræves indbragt for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger efter, at forholdet er begået eller, at parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over.

§ 18 - Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsam­lingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberetti­gede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlem­mer, uanset disses antal.

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder den almennyttige organisation Dansk Golf Union under iagttagelse af forpligtelse i h.t. lejeaftalen med Driftsselskabet.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 29.marts 2016.

 

Følg os på Instagram