Om os

Vedtægter

Vedtægter for Stensballegaard Golfklub

1. Klubbens navn og hjemsted

1.1                
Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens kommune.

2. Formål

2.1                
Det er klubbens formål at forestå, fremme og organisere de sportslige aktiviteter på Stensballegaard Golf A/S’ golfanlæg, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

3. Medlemsoptagelse

3.1                
Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Kun fysiske personer kan optages som medlem.

3.2                
Medmindre anden aftale indgås med udlejer af golfanlægget, kan der højest optages 1.300 aktive seniormedlemmer.

3.3                
Indmeldelse sker skriftligt.

3.4                
Medlemmer skal være indehaver af en spilleret knyttet til ét styk A- eller B-aktie i Stensballegaard Golf A/S for at blive medlem af klubben. Til hver B-aktie er der knyttet en pligt til at opretholde seniormedlemskab. Spilleretten er overdragelig efter nærmere regler fastsat af Stensballegaard Golf A/S, herunder betaling af et gebyr. Herudover optages medlemmer med spilleret uden aktie, på de til enhver tid fastsatte regler, besluttet af udlejer samt klub bestyrelse i enighed.

3.5                
Børn af forældre, der er medlemmer har fortrinsret til optagelse som ungdomsspiller.

4. Kontingent

4.1                
Kontingentet fastsættes hvert år på den årlige ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling.
Bestyrelsens indstilling baseres bl.a. på udgiften til leje af golfanlægget der indeholder en basisleje der indeksreguleres årligt og omfatter følgende medlemskategorier:

Juniorer (til og med det kalenderår, man fylder 18 år)
Ynglinge (til og med det kalenderår, man fylder 21 år)
Studerende (til 30 år med gyldigt studiekort og SU berettiget)
Aktive seniorer
Fleksmedlemmer
Longdistance medlemmer
Prøvemedlemmer
Passive medlemmer

4.2
Kontingentet vedtages for igangværende kalenderår og opkræves i rater. Evt. stigninger ud over stigningen i nettoprisindekset opkræves med sidste rate.

4.3                
Ungdomsspillere betaler ikke indskud.

4.4                
Overgang fra passiv til aktiv medlemskategori kan ske til enhver tid (for min. 1 kalenderår) og mod betaling af kontingent.

4.5                
Overgang fra aktiv til passiv medlemskategori kan ske med 1 måneds skriftligt varsel med virkning fra førstkommende kalenderår. Det er kun muligt at forblive passivt medlem i op til 2 år, medmindre pågældende medlem har meldt sig passiv i tilknytning til forhåndsreservation inden 21. september 2006 eller er optaget på særskilt venteliste.

4.6                
Til sikringen og højnelse af det golfmæssige niveau opkræves medlemmerne et beløb til dækning af omkostningerne til fri benyttelse af driving-range bolde i sæsonen.

4.7                
Kontingenter mv. opkræves ved bestyrelsens foranstaltning i rater og forfalder til betaling med betalingsfrist 20 dage senere.

5. Udmelding og udelukkelse af medlemmer

5.1                
Kontingentet for et regnskabsår skal være betalt rettidigt. Ved betaling efter forfald, tillægges ved første og efterfølgende rykkerskrivelser et gebyr på kr. 100. Ved fortsat restance fortabes retten til at benytte baner og øvrige faciliteter.

5.2                
Såfremt kontingentet ikke er indbetalt efter 2 rykker, ekskluderes medlemmet, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra.

5.3               
Udmeldelse skal ske skriftligt med minimum 1 måneds varsel til kalenderårets udløb.

6. Generalforsamling samt vedtægtsændringer

6.1                
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

6.2                
Ordinær generalforsamling afholdes i Horsens Kommune hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske ved opslag i Klubhuset og ved e-mail til de stemmeberettigede medlemmer med mindst 21 dages varsel med angivelse af dagsorden.

6.3                 
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

6.4                
Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Hvert medlem kan max. stemme med 3 fuldmagter.

6.5                
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Til beslutning om vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

6.6                
Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

6.7                
En eventuel beslutning om forhøjelse af antallet af medlemmer, der kan optages i golfklubben, jf. pkt. 3.2 kan efter indstilling fra bestyrelsen vedtages på en generalforsamling med simpelt flertal forudsat, at mindst halvdelen af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen. Såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget med halvdelen af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan herunder vedtages med halvdelen af den repræsenterede stemmeberettigede, uanset disses antal.

6.8                
På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

6.9                
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem skal stemme på det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadigt er ubesatte poster.

6.10             
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

6.11             
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

6.12             
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

7. Dagsorden for ordinær generalforsamling

7.1                
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende

  1. Valg af dirigent.

  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

  4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.

  5. Forslag fra bestyrelsen.

  6. Forslag fra medlemmerne.

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og evt. sideordnede suppleanter).

  8. Valg af revisor.

  9. Eventuelt.

7.2                
Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, hvis de foreligger, eller udsendes separat inden generalforsamlingen. Kandidatforslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal inden generalforsamlingen meddeles Klubben skriftligt, underskrevet af kandidaten, eller til dirigenten under generalforsamlingen.

8. Bestyrelsen

8.1                
Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, som vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer, første gang ved lodtrækning, derefter efter anciennitet. Genvalg kan finde sted.

8.2                
Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem. Bestyrelsesmedlemmer, direktører og A-aktionærer i Stensballegaard Golf A/S kan ikke vælges til bestyrelsen

8.3                
I tilfælde af vakance i bestyrelsen udpeger bestyrelsen blandt suppleanterne et nyt medlem indtil næste generalforsam­ling

9. Bestyrelsens konstituering og forretningsorden

9.1                
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

9.2                
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

9.3                
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens fravær vil næstformandens stemme ved stemmelighed være afgørende.

9.4                
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

10. Tegningsregel, hæftelse og fuldmagter

10.1             
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.

10.2             
Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

10.3             
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

10.4             
Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.

10.5             
For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

11. Udvalg

11.1             
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for.

11.2             
Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.

11.3             
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinier for udvalgsarbejdet.

12. Regnskabsår og revision

12.1             
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

13. Revisor

13.1             
Klubbens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

13.2             
Det reviderede regnskab offentliggøres på hjemmesiden, og fremlægges til gennemsyn i klubhuset samtidigt med at der indkaldes til den ordinære generalforsamling.

14. DGU og DIF

14.1             
Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts-Forbund fastlagte betingelser for medlemskab.

14.2             
Klubben respekterer DGU's regler for DGU- og Nordisk Introduktionskort. Adgangen til gratis spil for personer der er indehaver af et DGU-introduktionskort er underlagt følgende begrænsninger:

14.3             
Der kan tidligst foretages booking af start tid 2 dage før spil og kun telefonisk

14.4             
Der er adgang til spil i weekenden og på helligdage, men af hensyn til medlemmernes spillemuligheder henstilles at udnyttelsen heraf begrænses.

14.5             
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte Lokale Regler.

14.6             
Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.

14.7             
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Bestyrelsens afgørelse herom kan af medlemmet kræves forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning.

14.8             
Afgørelserne kan af medlemmet endvidere kræves indbragt for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

15. Opløsning

15.1             
Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

15.2             
Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsam­lingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberetti­gede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

15.3             
I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

15.4             
Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Union.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 14. maj 2008, med efterfølgende revision i 2011, 2012 og 2014. bubblemedia