Vedtægter for Senior section 

§1. Navn, stiftelse og hjemsted:

Sectionens navn er Stensballegaard Golfklubs Senior Section og sectionen er en afdeling af  Stensballegaard Golfklub. Sectionen er stiftet 15. December 2011, og sectionens hjemsted er Horsens Kommune.

§2. Formål:
Sectionens formål er at fremme seniorgolfen indenfor rammerne af Stensballegaard Golfklub.

Der er fastlagt én fast ugentlig spilledag med efterfølgende præmie-uddeling. 
Derudover kan sectionen arrangere yderligere spillerunder.

Der spilles 18 huller eller 9 huller efter spillerens valg. Der spilles som regel i 2 rækker, høj- og lav handicap. Dog kun 1 række hvis deltagerantallet er 10 eller derunder.

Der spilles primært stableford. Andre matchformer kan forekomme.

I løbet af sæsonen kan sectionen arrangere ture til andre baner, ligesom venskabsmatcher med andre klubber kan forekomme.

§3. Medlemskab:
For at blive medlem af Senior Section skal man – eller den ældste i et parforhold – være fyldt 55 år, have et handicap på max. 48 og være fuldt medlem af Stensballegaard Golfklub.

§4. Generalforsamling:
Sectionens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år, senest den 30. Januar det følgende år.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker per mail til sidste års medlemmer med mindst 3 ugers og højst 4 ugers varsel.

Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før.

Dagsorden til generalforsamlingen:
      1. Valg af dirigent.
      2. Formandens beretning.
      3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
      4. Indkomne forslag.
      5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
      6, Valg til bestyrelse samt suppleant.
      7. Valg af revisor og suppleant.
      8. Eventuelt

Øvrige forhold reguleres efter vedtægterne for Stensballegaard Golfklub.

§5. Sectionens ledelse.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer plus 1 suppleant. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal, 2 i ulige årstal.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, suppleanten for 1 år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og 3 menige medlemmer.

Den samlede bestyrelse tegner sectionen ved simpel flertalsbeslutning.

Kontingentet for medlemsskab fastsættes af generalforsamlingen. Medlemskab er gældende, når kontingentet er betalt.

Regnskabsåret er fra 01- januar til 31. December

Revision af sectionens regnskab foretages af een af generalforsamlingen valgt person.
Revisor og revisorsuppleant vælges for eet år ad gangen.

§6. Sectionens opløsning.
Ved opløsning af sectionen tilfalder sectionens midler Stensballegaard Golfklub.

 

Tilbage til Senior section

Følg os på Instagram