Handicapregulering 

EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19

EGA-handicapsystemets formål er at frembringe korrekte handicaps, som afspejler spillerens scoringspotentiale, og som gør det muligt for spillere med forskelligt handicap at konkurrere på lige fod tilpasset banens sværhedsgrad. 

Det tilstræbes, at disse regler skal medføre opnåelse af et handicap, der gør, at spilleren bør kunne score til neutral zone eller bedre to til tre gange ud af ti runder.
For almindelige "klubgolfere" er den væsentligste ændring, at der ikke kan reguleres handicap efter private runder, med mindre det på 1. tee er aftalt med markøren, at der spilles en tællende runde (EDS-runde). Efter en tællende runde skal scoren tastes ind i Golfbox uanset hvilken score der er opnået, hvilket betyder handicapregulering både op og ned.

Spillere med handicap større end 36:
Handicap kan ikke reguleres op. Der er ingen begrænsning i antallet af EDS-runder, men der må kun spilles en 9-hullers runde pr. dag.

Spillere med handicap mellem 4,5 og 36:
Regulering af handicap kan ske ved deltagelse i tællende turneringer og ved at spille en EDS-runde, hvor dette er aftalt med markøren på 1. tee. Der må højst spilles 3 EDS-runder pr. kalenderuge, men der må gerne spilles på fremmede baner i DK.

Grænsen for tællende 9-huls runder er 11,5

Spillere med handicap mindre end 4,5:
Handicap kan kun reguleres i tællende turneringer.

Efter en EDS-runde SKAL scorekortet indtastes i Golfbox uanset scoren.

Spillere med handicap større end 36: 
Spillerne kan ikke reguleres op i handicap.

3.11 ETABLERING AF EGA HANDICAP

For at opnå et EGA Handicap, skal en spiller aflevere mindst en Stableford score over 18 eller 9 huller, som er spillet under handicapbetingelser, på en rated bane. Det maksimale EGA Handicap er 54 for både mænd og kvinder, men DGU anbefaler at nye golfere starter med et klubhandicap på 72

Der er to metoder til at opnå et EGA Handicap: Metode 1 - fra et eksisterende klubhandicap:

En spiller reguleres i handicap efter reglerne i § 3.12 og når en given regulering resulterer i et handicap på 54 eller lavere er dette spillerens første EGA Handicap.

Eksempel: En spiller i klubhandicap 57 afleverer en score på 40 Stableford point. Klubhandicappet fratrækkes et helt slag for hvert point over 36 (40-36=4) således spillerens nye EGA Handicap er 53 (57-4).

Metode 2 – som første handicap:

Er spilleren ikke i besidelse af et klubhandicap over 54 udregnes spillehandicappet efter følgende formel:

Spillehandicap = 54 + spillehandicapsdifferencen for det spillede teested

Et EGA Handicap tildeles når en spiller har afleveret én 18 eller 9 hullers score, på 36 point eller bedre, og handicappet udregnes efter følgende formel:

Første EGA Handicap = 54 – (Stableford point – 36)
Ved spil over 9 huller fordeles spillehandicap efter handicapnøglen og resultatet tillægges 18 point.

Eksempel: Spillehandicapsdifferencen på et givet teested er 4 og spilleren tildeles således 58 slag (54+4) som fordeles efter handicapnøglen. Spilleren opnår 38 Stablefordpoint og tildeles et EGA Handicap på 52 – udregnet som: 54 – (38-36)

En spiller kan først tildeles et EGA handicap når spilleren har fået et Golfkørekort

Det er tilladt for en handicapkomité at tildele et lavere handicap hvis den har beviser for at dette bedre afspejler spillerens spillestyrke.

3.12 REGULERING AF HANDICAP

Alle tællende scores skal arkiveres som Stablefordscores og i kronologisk rækkefølge. Herudover skal en spillers handicapregister indeholde alt relevant information om de indberettede scores (se 3.12.2 for en detaljeret liste)

Hvis en spiller afleverer en tællende Stableford score i bufferzonen ændres handicappet ikke. Hvis en spiller afleverer en tællende Stabelford score under spillerens bufferzone eller registreres for en NR øges handicappet med 0,1 for spillere i handicapgruppe 1-5.

Hvis en spiller afleverer en tællende Stableford score over bufferzonen reduceres spillernes handicap til en sats pr. Stableford point over bufferzonen. Denne sats afgøres af spillernes handicapgruppe.

Regulering af handicap i forbindelse med tællende turneringer skal først udregnes efter bufferzonen er justeret for CBA’en. 

3.13 SUSPENSION OG TAB AF HANDICAP

Hvis en spiller gentagne gange eller groft overtræder EGA Handicapsystemet kan DGU eller hjemmeklubben suspendere spillerens handicap.

Forsøg på at omgå systemet inkluderer men er ikke begrænset til at undlade at aflevere EDS eller tællende turneringsrunder, samt at opnå en unfair konkurrencefordel ved bevidst ikke at spille til sit bedste i mange tællende runder alene med det formål at opnå et ikke passende højt handicap. Sådanne overtrædelser skal dog være beviselige til handicapkomitéens tilfredsstillelse.

Suspension af handicap skal behandles I hjemmeklubbens handicapkomité og må ikke gennemføres uden først at informere spilleren og tillade vedkommende at præsentere sin sag. Afgørelser truffet af hjemmeklubbens handicapkomité kan ankes til DGU’s handicapkomité.

En spiller med et suspenderet handicap kan ikke deltage i nogen golfrelateret aktivitet som kræver et handicap. 

3.14 GENERHVERVELSE AF HANDICAP

Følgende principper gælder for generhvervelse af handicap:
1) Generhvervelse indenfor 12 måneder: handicappet sættes til det samme som før.

2) Generhvervelse efter en periode ud over 12 måneder: Spilleren tildeles et nyt handicap ifølge reglerne i § 3.11, dog under hensyntagen til spillerens alder, tidligere handicap og periodens længde således spilleren tildeles et handicap, som Handicapkomitéen anser som værende i overensstemmelse med spillerens aktuelle, reelle spillestyrke.

En spiller må ikke tildeles et nyt handicap i handicapgruppe 1 uden tilladelse fra DGU.

3.15 HANDICAPREVISION (HR) 

Kort forklaring af HR:

Minimum 8 Stableford scores inden for en maksimal 2 årig periode omregnes til et forventet handicapinterval hvor spilleren burde ligge inden for, for at have produceret disse scores. Ligger spillerens reelle handicap under dette interval skal handicappet øges til den nederste grænse i intervallet, og ligger det over skal det sænkes til den øvre grænse (dog under hensyntagen til en maksimal handicapgruppeafhængig justering)

Se flowchart bagerst i vejledningen og/eller EGA’s online HR Appendix for en grundig gennemgang: http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/handicap_review_appendix.pdf

Handicapkomitéen skal udføre en handicaprevision for alle spillere i gruppe 1-5 med effekt fra d. 1/1. Den gennemføres manuelt i løbet af januar måned og skal være afsluttet d. 31/1.

En spilller som ønsker et revideret handicap mellem de årlige handicaprevisioner, skal anmode handicapkomitéen om en skønsmæssig regulering – se § 3.16

Handicaprevisionen baseres på minimum 8 tællende scores afleveret inden for en periode på et år - perioden kan dog udvides til to år hvis der ikke er afleveret 8 scorekort. Udvides perioden til 24 måneder kan der maksimalt hentes 4 yderligere scores fra perioden 13-24 måneder.

Såfremt en handicaprevision ikke gennemføres pga et utilstrækkeligt antal tællende scores ændres spillerens handicapstatus fra EGA Handicap til Klubhandicap. (Dog ikke hvis EGA Handicap er erhvervet i sæsonen op til Handicaprevisionen)

Et klubhandicap i gruppe 1-5 kan genetableres som EGA Handicap ved at indlevere minimum tre tællende scores (EDS eller turneringsscores).

Alternativt til at aflevere 3 scores, kan et EGA handicap genetableres ved at indlevere et tilstrækkeligt antal scores, til at kunne gennemføre en ny handicaprevision (det samlede antal tællende scores over en 12/24 måneders periode når op på 8).

Eksempel: En spiller har 6 tællende scores indleveret over en 24 måneders periode, og har mistet sit EGA handicap ved den årlige Handicaprevision. Han indleverer yderligere 2 EDS scores, således der er tilstrækkelig basis for en handicaprevision (8 scores). Handicapkomitéen gennemfører en ekstraordinær individuel handicaprevisionen for denne spiller og justerer evt spillerens EGA handicap

Handicapkomitéen anbefales at gennemføre de af revisionens foreslåede reguleringer, men det er altid komitéens afgørelse. Handicapkomitéen bør således være opmærksom på specielle situationer som kan føre til en uhensigtsmæssig regulering. 

Følg os på Instagram